×

จัดให้มีผู้ควบคุมการผลิต , นำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรา 6 (7) ตลอดจนควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 6 (7) อย่างครบถ้วน