×

ตรวจตราผลิตภัณฑ์อันดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ จะต้องมีคุณภาพอันตรงตามมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย อีกทั้งยังมีการส่งเสริมพฤติกรรมอันเกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกต้อง