waterloohealthcare.org มาตรฐานของห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลควรเป็นอย่างไร – เครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ในห้องฉุกเฉิน

มาตรฐานของห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลควรเป็นอย่างไร

ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลเป็นที่ที่สำคัญที่สุดกรณีที่มีไข้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ก็จะมีฉุกเฉินวิ่งกันอย่างเร่งรีบและเสียงไซเรนที่ทำให้หดหู่นั้นเอง ฉะนั้นจึงได้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานของห้องฉุกเฉินว่าควรเป็นอย่างไร บุคลากรควรมีมากแค่ไหน ควรมีครุภัณฑ์อะไรไว้เตรียมช่วยเหลือที่ได้บาดเจ็บ

emerging

มาตรฐานทางด้านครุภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์

 • Resuscitation/Emergency cart
 • เครื่องมือสำหรับผ่ากะโหลกศีรษะ
 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผ่าเปิดทรวงอก
 • เครื่องมือผ่าตัดสำหรับศัลกรรมทั่วไปและกระดูก
 • เครื่อง Hypothermic resuscitation
 • ห้องรังสีวินิจฉัย Ultrasound,CT scan,CT Angiogram,Angiographic

 

มาตรฐานบุคลากรที่ใช้ในห้องฉุกเฉินและอยู่ประจำตลอดเวลา

 • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 คน
 • แพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรม ACLS และการดูแลผู้ป่วย ACLS 2 คน
 • ศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรม DSTC 1 คน
 • มีแพทย์เฉพาะทางพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีตลอดเวลา

มีแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ คอยให้คำปรึกษาได้ ได้แก่ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง,กุมารเวชศาสตร์,ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สูตินรีเวชศาสตร์,โสต ศอ นาสิกวิทยา,จักษุวิทยา,กุมารเวชศาสตร์,จิตเวชศาสตร์,พยาธิวิทยา/นิติเวช,รังสีวิทยา,เวชบำบัดวกฤต/อายุรศาสตร์,เวชศาสตร์ฟื้นฟู,อายุรแพทย์โรคหัวใจและอายุรแพทย์ประสาทวิทยา

 

พยาบาลที่ประจำอยู่ในห้องฉุกเฉินและห้องผ่าตัด

 • พยาบาลทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 คน
 • พยาบาลกู้ชีพเฉพาะทางอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 คน
 • พยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ,ประสาท 1คน
 • พยาบาลผ่านการอบรม BLS+ AED,ACLS,ACTN/TNCC,Triage ที่ห้องฉุกเฉิน 1 คน
 • พยาบาลผ่านการอบรม DSTC ที่ห้องผ่าตัด 1 คน
 • ผู้ช่วยพยาบาลผ่านการอบรม BLS+ AED,ACLS,ACTN/TNCC,Triage 4 คน
 • หน่วยกู้ชีพชั้นสูง รถพยาบาลและอุปกรณ์เคลื่อนที่ชั้นสูง
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการ คนขับรถ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
 • พยาบาล EMS
 • เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMT-I
 • แพทย์อำนวยการทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • พยาบาลหัวหน้าศูนย์

 

You may also like...