waterloohealthcare.org กองควบคุมเครื่องมือแพทย์มีหน้าที่ทำอะไร – เครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ในห้องฉุกเฉิน

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์มีหน้าที่ทำอะไร

ปฏิบัติตามหน้าที่ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อันเป็นส่วนระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ปกป้องพร้อมคุ้มครองสุขภาพ ให้แก่ประชาชนด้วยตรวจตราผลิตภัณฑ์อันดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ จะต้องมีคุณภาพอันตรงตามมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย อีกทั้งยังมีการส่งเสริมพฤติกรรมอันเกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกต้อง ด้วยข้อมูลวิชาการซึ่งมีหลักฐานปรากฏสามารถเชื่อถือได้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้มีคุณภาพปลอดภัย ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ผู้ประกอบการชาวไทยก็ก้าวไกลไปสู่สากล

เครื่องมือแพทย์ คือ เครื่องมือ – เครื่องใช้ ตลอดจนวัตถุซึ่งใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิต โดยเป็นน้ำยาซึ่งใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ผลิตเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเฉพาะ

โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายเรื่อง

  • อาหาร
  • ด้วยยา
  • เครื่องสำอาง
  • วัตถุอันตราย
  • วัตถุซึ่งออกฤทธิ์ต่อจิต-ประสาท
  • ยาเสพติดให้โทษ
  • เครื่องมือแพทย์
  • การป้องกันการใช้สารระเหย
  • รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่

นอกจากการดำเนินการตามกฎหมายในข้างต้นแล้ว ก็ยังมีเรื่องพัฒนาระบบกลไก เพื่อให้เกิดการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายซึ่งควรอยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมเฝ้าระวังกำกับ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ รวมทั้งการโฆษณา นอกจากนี้ยังดูแลสิ่งอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังต้องมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากภายในประเทศ – ภายนอกประเทศอีกด้วยพร้อมวิจัยตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ตลอดจนระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมกันส่งเสริมพร้อมพัฒนาผู้บริโภคให้เกิดความสามารถในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง , เหมาะสม , ปลอดภัย ต้องมีความคุ้มค่า เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นสามารถร้องเรียน พร้อมปกป้องสิทธิของตนได้

พัฒนาพร้อมส่งเสริมเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ , ภาคเอกชน , ประชาชน รวมทั้งเครือข่ายประชาคมสุขภาพ หากมีขั้นตอนอื่นใดตามกฎหมายกำหนด ต้องให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจนสำนักงานอื่นๆ

นอกจากนี้การดำเนินงานควบคุมในเรื่องต่างๆ จะต้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมติของคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวมาในข้างต้น ตลอดจนตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เลขาธิการฯ , รองเลขาธิการฯ , เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง , เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายแพทย์ประจำสาธารณสุข , เภสัชกรกรคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข โดยองค์การอาหารและยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ทางด้านอาหารตาม พ.ร.บ. อาหาร ประจำปี พ.ศ. 2522 เพื่อให้ตรวจสอบพร้อมดูแลคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งวางขายในท้องตลาด ตลอดจนทำหน้าที่เป็นพนักงานซึ่งจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวในข้างต้น

You may also like...