waterloohealthcare.org กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ gdp ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไร – เครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ในห้องฉุกเฉิน

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ gdp ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไร

อย่างที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราได้มีการผลิต นำเข้า รวมถึงกายค้าขายอุปกรณ์การแพทย์กันอย่างแพร่หลาย ทำให้หลายครั้งนั้นเราอาจจะได้พบเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่มีคุณสมบัติพร้อมใช้งานเท่าที่ควร ทำให้เกิดผลเสียแก่ชื่อเสียงของโรงพยาบาล คลินิก หรือแหล่งพื้นที่การรักษาต่างๆ ที่ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ ดังนั้นประเทศไทยของเราจึงต้องมีกองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์ GDP เพื่อเป็นตัวกลางในการตรวจเช็คมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่เกณฑ์กำหนดไว้ เบื้องต้นนั้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า GDP นี้คืออะไร? เริ่มแรกเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า GDP นั้นคือ องค์การหรือหน่วยงานที่จัดระบบคุณภาพเครื่องมือแพทย์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สากลได้กำหนดไว้ ซึ่งมีข้อระเบียบรวมถึงวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามมาตรฐานที่องค์การสากลอย่าง ISO ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันครั้งแรกเลยเมื่อปีพ.ศ.2539 ซึ่งมาตรฐานนี้จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความต้องการของระบบทางการแพทย์ที่มีความต้องการให้มีการจัดการในเรื่องของคุณภาพในเครื่องมือทางกันแพทย์ และรวมถึงวิธีการ ขั้นตอน สถานที่ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมด้วย ในประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าได้มาตรฐานในการกระจายเครื่องมือแพทย์ที่ตรงตามข้อกำหนดของเหล่าทางการแพทย์สากลมากที่สุดอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากว่าทางไทยนั้นมีองค์กรที่มีบทบาทที่น่าเชื่อถือในการตรวจประเมินก่อนที่เครื่องมือทางการแพทย์นั้นจะถูกกระจายออกไปเพื่อรักษาคนไข้ตามสถานที่พยาบาลต่างๆ ซึ่งองค์กรที่เราพูดถึงนี้จะมีทั้งหมด 3 องค์กรคือ • สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) • กองเครื่องมือแพทย์ สำหนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งการตรวจเช็ค หรือประเมินผลก่อนที่เครื่องมือแพทย์ทั้งหลายนั้นจะถูกกระจายออกไปจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน โดยการประเมินนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญในการทำการประเมินทั้งหมด 2 ท่าน หรืออาจจะมากกว่าตามจำนวนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ถูกนำมาให้ประเมิน โดยจะใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลดังนี้ • สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ที่ผลิตหรือนำเข้าจะต้องทำให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดซึ่งประกอบไปด้วย อาคาร สถานที่รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการเก็บรักษาหรือการขนย้าย เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับการทดสอบการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการขนส่งต่างๆ • สิ่งที่ผู้ผลิตหรือนำเข้าต้องพึงปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนที่จะสามารถส่งจำหน่ายไปยังสถานที่พยาบาลต่างๆ ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ที่ใช้ในการผลิตไม่ว่าจะเรื่องความสะอาด พื้นที่ ตามที่ข้อกฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทาง GDP ได้มั่นใจว่าเครื่องมือทางการแพทย์ของคุณถูกเก็บรักษาอย่างเหมาะสมที่สุด มีการจัดกิจกรรมในการดูแล หรือทำนุบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์หรือเอกสารประกอบการตรวจเช็ค หรือซ่อมบำรุง มีการจัดเก็บ และจดบันทึกการตรวจสอบเป็นอย่างดี ง่ายต่อการนำออกมาตรวจสอบสมรรถภาพเครื่องมือแพทย์ใหม่

You may also like...